Skip to main content

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

1. Prevederi generale și definiții
1.1. Acești Termenii și Condiții Generale („TCG”) reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră, persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice („Utilizatorul” sau „dumneavoastră”) a anumitor funcționalități ale Website-ului RetuRo, pus la dispoziție de către RETURO SISTEM GARANȚIE RETURNARE S.A, societate organizată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6, Globalworth Campus A, et. 6, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3853/2022, cod unic de înregistrare (CUI) 45721171 („RetuRo”). Acești TCG consfințesc relația dintre RetuRo și Utilizator în legătură cu accesul și utilizarea Website-ului RetuRo pentru funcționalitățile descrise mai jos.
1.2. Definiții. Cu excepția cazului în care contextul le conferă alt înțeles, următorii termeni au înțelesul de mai jos:
„Contracte SGR”

Subheading
Contractele de prestări servicii încheiat de către RetuRo, în calitate de administrator al sistemului de garanție-returnare, cu Producători și, respectiv Comercianți, în vederea implementării și gestionării sistemului de garanție-returnare în România;
„Formular Standard de Înregistrare în SGR”
Formularul pus la dispoziție de către RetuRo Producătorilor, respectiv Comercianților, în vederea înregistrării în cadrul sistemului de garanție-returnare;
„eIDAS”
Regulamentul (EU) nr. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, cu orice modificări și completări ulterioare;
„Feedback”
funcționalitatea pe care RetuRo o acordă Utilizatorului, periodic, de a transmite, încărca sau pune la dispoziția RetuRo, prin intermediul Website-ului RetuRo, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii;
„Website-ul RetuRo”
Site-ul web ce permite inițierea și gestionarea relației dintre Utilizator și RetuRo;
“Producător”
operatorul economic prevăzut la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
„Comerciant”
persoana juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a produselor în ambalaje SGR (astfel cum acestea sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile) către consumatorii sau utilizatorii finali;
“Sistemul de Garanție-Returnare” sau “SGR”
Sistemul de Garanție-Returnare, unic la nivel național, reprezintă o modalitate prin care operatorii economici care introduc pe piața națională din România produse ambalate în ambalaje SGR (astfel cum acestea sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare) îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea ambalajelor SGR.
„Semnătură electronică”
semnătura electronică ce va putea fi utilizată în relația cu RetuRo pentru semnarea documentelor relevante în vederea gestionării funcționării sistemului de garanție-returnare;
„Semnătură Electronică Simplă”
semnătură electronică simplă în sensul prevederilor eIDAS;
„Semnătură Electronică Calificată”
semnătură electronică calificată în sensul prevederilor eIDAS, care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice;
„Termeni și condiții” sau „TCG”
acești termeni și condiții între RetuRo și Utilizator;
„Utilizator”
persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care dobândește acces, prin acceptarea acestor termeni și condiții, la anumite funcționalități ale Website-ului RetuRo.
1.3. Fiecare Utilizator își asumă răspunderea pentru utilizarea Website-ului RetuRo. Astfel, sunteți de acord să acționați întotdeauna conform legii și acestor TCG în ceea ce privește utilizarea și accesarea Website-ului RetuRo și să nu întreprindeți nicio acțiune care să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcționarea Website-ului RetuRo.
RetuRo își rezervă dreptul de a modifica, inclusiv prin a adăuga ori a șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul Website-ului RetuRo, precum și de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau sub-pagini a Website-ului RetuRo, în orice moment și la orice interval de timp liber ales.
De asemenea, RetuRo își rezervă dreptul de a modifica acești TCG oricând, fără o notificare în acest sens. Accesarea în continuare de către Utilizator a Website-ului RetuRo ulterior încărcării oricărei modificări constituie acordul expres al Utilizatorului de a accepta și a respecta modificările aduse conținutului acestor TCG. Orice astfel de modificare va fi disponibilă pe aceasta pagină.
Dacă va fi necesar, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la Website-ul RetuRo sau de a o închide pe perioadă nedeterminată.
2. Drepturi în legătură cu Website-ul RetuRo
2.1 Drepturile asupra Website-ului RetuRo. Drepturile asupra Website-ul RetuRo și toate drepturile asociate cu aceasta (inclusiv, dar fără a se limita la, și dacă nu se prevede altfel în prevederile legale aplicabile, oricare și toate drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului existent pe Website-ul RetuRo) sunt și vor rămâne ale RetuRo. Prevederile acestor TCG și utilizarea Website-ului RetuRo nu conferă și nu acordă Utilizatorului niciun drept asupra Website-ului RetuRo sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare acordat potrivit Art. 2.2.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu va avea în niciun moment și în nicio situație dreptul de a interveni în operarea Website-ului RetuRo sau de a lua vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic al RetuRo, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.
2.2 Dreptul de utilizare a Website-ului RetuRo. În baza acestor TCG, cu condiția respectării de către Utilizator a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG și a legislației relevante aplicabile, RetuRo acordă Utilizatorului un drept de utilizare / o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiată sau transferată, și care va putea fi revocată oricând de către RetuRo, de a accesa și a utiliza Website-ul RetuRo utilizând dispozitivul personal al Utilizatorului.
În legătură cu accesarea și utilizarea Website-ului RetuRo, Utilizatorul este obligat să respecte strict următoarele restricții:
2.2.1 să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Website-ul RetuRo;
2.2.2 să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze Website-ul RetuRo;
2.2.3 să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Website-ului RetuRo;
2.2.4 să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Website-ului RetuRo sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Website-ului RetuRo;
2.2.5 să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun aspect al Website-ului RetuRo ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea;
2.2.6 să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la RetuRo sau în orice porțiune a Website-ului RetuRo.
2.3 Revendicări IP: Pe parcursul relației contractuale, Utilizatorul va notifica RetuRo, cât mai curând posibil, despre: (a) orice încălcare reală sau suspectă de către orice terță parte a drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu licența acordată; (b) orice amenințare, acuzație sau revendicare în legătură cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a oricărei terțe părți cu privire la utilizarea de către Utilizator a Website-ului RetuRo în baza licenței acordate; (c) orice procedură începută de către orice terț în care este pusă în discuție proprietatea, validitatea sau înregistrarea Website-ului RetuRo (fiecare denumită „Revendicare IP”). În situația în care o Revendicare IP afectează total sau parțial funcționalitatea Website-ului RetuRo, Părțile vor negocia în ce măsură va fi necesară denunțarea acestor TCG.
3. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Website-ului RetuRo
RetuRo va lua măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile postate / furnizate în cadrul Website-ului RetuRo sunt actualizate, reale și corecte. Deși Website-ul RetuRo este disponibil și Utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.
RetuRo și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Website-ului RetuRo nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Website-ului RetuRo, care pot să apară direct, indirect sau incidental prin utilizarea Website-ului RetuRo.
Sunteți de acord că toate TCG, înțelegerile, notificările, informările și orice alte comunicări pe care RetuRo vi le oferă pe cale electronică îndeplinesc orice cerințe legale pe care astfel de comunicări le-ar îndeplini dacă ar fi fost pe suport de hârtie.
4. Accesul la Website-ul RetuRo și utilizarea acesteia
Website-ul RetuRo este accesibil non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RetuRo nu își asumă răspunderea pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Website-ului RetuRo.
În acest sens, Utilizatorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Website-ul RetuRo să nu includă erori și că RetuRo nu poate fi responsabilă în acest sens; (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Website-ului RetuRo; și că (iii) funcționarea Website-ului RetuRo poate fi influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RetuRo precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră și alte sisteme și rețele.
RetuRo şi /sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau să întrerupă accesul la o parte a Website-ului RetuRo pentru a realiza lucrări de întreținere și/sau pentru a aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RetuRo nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la Website-ul RetuRo.
Este interzisă folosirea Website-ului RetuRo în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații sau Feedback al căror conținut este ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RetuRo nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare sau Feedback din categoria celor menționate anterior.
În plus, este interzis sa folosiți Website-ul RetuRo pentru a transmite orice conținut / Feedback ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.
Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.
RetuRo nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră și/sau de către orice terț a Website-ului RetuRo.
5. Funcționalitățile oferite de Website-ul RetuRo pentru Utilizatori
A. Funcționalități generale
• Publicarea informațiilor prevăzute de legislația aplicabilă în legătură cu administrarea SGR
Conform prevederilor HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, RetuRo va publica pe Website-ul Returo, în cadrul unor secțiuni specifice, informații referitoare la:
cantitatea de ambalaje SGR puse pe piață și, respectiv, returnate, în kg și număr de bucăți, pentru fiecare tip de material: plastic, metal, sticlă, până la data de 25 a lunii următoare;
cantitatea de ambalaje SGR returnate preluată de pe teritoriul administrativ al fiecărei unități administrativ-teritoriale, defalcată pe număr de bucăți, greutate și tip de material, cel puțin trimestrial;
informații destinate consumatorilor și utilizatorilor finali privind funcționarea sistemului de garanție-returnare și posibilitatea acestora de a returna ambalajele SGR în vederea recuperării garanției;
informații privind începerea și, respectiv încetarea punerii pe piață a unui anumit tip de produs în ambalaj SGR, la solicitarea producătorului.
B. Funcționalități specifice pentru Producători
• Procesul de înregistrare în SGR al Producătorilor
Înregistrarea în SGR a Producătorilor se realizează prin intermediul Website-ului RetuRo în conformitate cu Procedura de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare – Producători, publicată de către RetuRo și disponibilă [aici].
Cu privire la documentele încărcate de către Producător în vederea înregistrării în SGR, Comerciantul declară și garantează că acestea, respectiv datele cuprinse în acestea, sunt reale și exacte și că va rămâne singurul responsabil cu privire la natura și substanța tuturor documentelor, datelor sau a altor conținuturi încărcate pe Website-ul RetuRo.
• Autentificarea și accesarea Contului de Producător
Administrarea relației dintre RetuRo și Producător în legătură cu implementarea și gestionarea SGR, precum și îndeplinirea de către Producător a anumitor obligații în legătură cu funcționarea SGR, astfel cum acestea rezultă din Contractele SGR, se realizează prin intermediul contului deschis în cadrul Website-ului RetuRo, fiind necesară furnizarea datelor solicitate prin intermediul Website-ului RetuRo.
Pentru autentificare, Producătorul se va loga cu o anumită adresă de e-mail, care trebuie să fie valabilă și utilizată exclusiv de către Producătorul respectiv. Actualizarea sau modificarea adresei de e-mail va fi posibilă numai cu implicarea personalului tehnic al RetuRo și / sau a administratorului Website-ului RetuRo, pentru a se asigura protecția și trasabilitatea informațiilor legate de contul personal al unui anumit Producător.
Comerciantul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Website-ul RetuRo în mod securizat de pe computer, telefonul mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Website-ului RetuRo.
Un Producător nu poate avea decât un singur cont, dar poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți care să utilizeze contul său și va rămâne pe deplin responsabil pentru modul în care reprezentanții utilizează contul respectiv.
Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a contului Producătorului către o altă persoană. Producătorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Website-ul RetuRo, pe care îl poate utiliza exclusiv în scopuri legale.
Pentru a accesa Website-ul RetuRo sau unele dintre resursele pe care le oferă, Comerciantului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații. Este o condiție a utilizării Website-ului RetuRo ca toate informațiile pe care le furnizează Comerciantul să fie corecte, actuale și complete. Comerciantul se obligă să înștiințeze RetuRo cu privire la orice modificare a datelor furnizate în legătură cu Website-ul RetuRo.
Producătorul este informat că toate datele cu caracter personal pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Website-ul RetuRo sunt guvernate de Politica RetuRo privind protecția datelor cu caracter personal disponibilă pe site.
Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a Producătorilor, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.
Producătorul poartă răspunderea exclusivă pentru toate activitățile derulate prin intermediul Website-ului RetuRo și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Producătorului și/sau a parolei.
• Semnarea Electronică
RetuRo oferă posibilitatea Producătorilor de a semna documentația pusă la dispoziție de către RetuRo în contextul funcționării SGR (inclusiv, dar fără a se limita la, Formularul de înregistrare în SGR, Contractele SGR, rapoarte etc.) prin utilizarea Semnăturii Electronice. Semnătura Electronică ce va putea fi utilizată în relația cu RetuRo pentru semnarea documentației pusă la dispoziție de către RetuRo în contextul funcționării SGR este Semnătura Electronică Simplă și/sau Semnătura Electronică Calificată emisă în conformitate cu prevederile eIDAS, cu excluderea semnăturilor electronice emise în baza oricăror alte prevederi legale, autohtone sau străine.
În acest sens, Producătorul care utilizează prezenta funcționalitate a Website-ului RetuRo se obligă:
să nu semneze, atunci când îi este acordată posibilitatea, cu orice altă semnătură electronică decât Semnătura Electronică Simplă sau Semnătura Electronică Calificată emisă în baza eIDAS;
să nu se abată, atunci când îi este acordată posibilitatea, de la instrucțiunile primite de la RetuRo cu privire la semnarea documentelor în formă electronică, inclusiv în ceea ce privește ordinea de semnare a documentației în cazul în care mai multe părți și/ sau persoane sunt implicate în procesul de semnare și/ sau sunt semnate mai multe documente corelate între ele;
să prezinte RetuRo prompt, la cererea acestuia, orice informații și/sau documente necesare și/sau solicitate de acesta din care să rezulte că Semnatura Electronică aplicată pe documentele puse la dispoziție în cadrul Website-ului RetuRo este în deplină conformitate cu legislația aplicabilă și că angajează în mod legal și valabil Producătorul.
C. Funcționalități specifice pentru Comercianți
• Procesul de înregistrare în SGR al Comercianților
Înregistrarea în SGR a Comercianților se realizează prin intermediul Website-ului RetuRo în conformitate cu Procedura de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare – Comercianți, publicată de către RetuRo și disponibilă pe website.
Cu privire la documentele încărcate de către Comerciant în vederea înregistrării în SGR, Comerciantul declară și garantează că acestea, respectiv datele cuprinse în acestea, sunt reale și exacte și că va rămâne singurul responsabil cu privire la natura și substanța tuturor documentelor, datelor sau a altor conținuturi încărcate pe Website-ul RetuRo.
• Autentificarea și accesarea Contului de Comerciant
Administrarea relației dintre RetuRo și Comerciant în legătură cu implementarea și gestionarea SGR, precum și îndeplinirea de către Comerciant a anumitor obligații în legătură cu funcționarea SGR, astfel cum acestea rezultă din Contractele SGR, se realizează prin intermediul contului deschis în cadrul Website-ului RetuRo, fiind necesară furnizarea datelor solicitate prin intermediul Website-ului RetuRo.
Pentru autentificare, Comerciantul se va loga cu o anumită adresă de e-mail, care trebuie să fie valabilă și utilizată exclusiv de către Comerciantul respectiv. Actualizarea sau modificarea adresei de e-mail va fi posibilă numai cu implicarea personalului tehnic al RetuRo și / sau a administratorului Website-ului RetuRo, pentru a se asigura protecția și trasabilitatea informațiilor legate de contul personal al unui anumit Comerciant.
Comerciantul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Website-ul RetuRo în mod securizat de pe computer, telefonul mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Website-ului RetuRo.
Un Comerciant nu poate avea decât un singur cont, dar poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți care să utilizeze contul său și va rămâne pe deplin responsabil pentru modul în care reprezentanții utilizează contul respectiv.
Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a contului Comerciantului către o altă persoană. Comerciantul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Website-ul RetuRo, și o poate utiliza exclusiv în scopuri legale.
Pentru a accesa Website-ul RetuRo sau unele dintre resursele pe care le oferă, Comerciantului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații. Este o condiție a utilizării Website-ului RetuRo ca toate informațiile pe care le furnizează Producătorul să fie corecte, actuale și complete. Producătorul se obligă să înștiințeze RetuRo cu privire la orice modificare a datelor furnizate în legătură cu Website-ul RetuRo.
Comerciantul este informat că toate datele cu caracter personal pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Website-ul RetuRo sunt guvernate de Politica RetuRo privind protecția datelor cu caracter personal disponibilă pe website.
Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de idetificare a Comerciantului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.
Comerciantul poartă răspunderea exclusivă pentru toate activitățile derulate prin intermediul Website-ului RetuRo și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Comerciantului și/sau a parolei.
• Semnarea Electronică
RetuRo oferă posibilitatea Comercianților de a semna documentația pusă la dispoziție de către RetuRo în contextul funcționării SGR (inclusiv, dar fără a se limita la, Formularul de înregistrare în SGR, Contractele SGR, rapoarte etc.) prin utilizarea Semnăturii Electronice. Semnătura Electronică ce va putea fi utilizată în relația cu RetuRo pentru semnarea documentației pusă la dispoziție de către RetuRo în contextul funcționării SGR este Semnătura Electronică Simplă și/sau Semnătura Electronică Calificată emisă în conformitate cu prevederile eIDAS, cu excluderea semnăturilor electronice emise în baza oricăror alte prevederi legale, autohtone sau străine.
În acest sens, Comerciantul care utilizează prezenta funcționalitate a Website-ului RetuRo se obligă:
să nu semneze, atunci când îi este acordată posibilitatea, cu orice altă semnătură electronică decât Semnătura Electronică Simplă sau Semnătura Electronică Calificată emisă în baza eIDAS;
să nu se abată, atunci când îi este acordată posibilitatea, de la instrucțiunile primite de la RetuRo cu privire la semnarea documentelor în formă electronică, inclusiv în ceea ce privește ordinea de semnare a documentației în cazul în care mai multe părți și/ sau persoane sunt implicate în procesul de semnare și/ sau sunt semnate mai multe documente corelate între ele;
să prezinte RetuRo prompt, la cererea acestuia, orice informații și/sau documente necesare și/sau solicitate de acesta din care să rezulte că Semnatura Electronică aplicată pe documentele puse la dispoziție în cadrul Website-ului RetuRo este în deplină conformitate cu legislația aplicabilă și că angajează în mod legal și valabil Comerciantul.
6. Campanii educaționale și publicitare de informare
RetuRo, în calitate de administrator al SGR, are obligația de a desfășura campanii educaționale și publicitare de informare și conștientizare a populației și a operatorilor economici cu privire la funcționarea SGR, astfel de campanii urmând a fi realizate inclusiv prin intermediului Website-ului RetuRo.
Orice astfel de conținut oferit prin intermediul Website-ului RetuRo va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.
Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RetuRo vă va putea trimite comunicări comerciale prin intermediul Website-ului RetuRo, prin e-mail sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazurile în care RetuRo a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării Website-ului RetuRo de către dvs., respectiv în cazul transmiterii de comunicări către dvs. la cererea dvs. sau ca răspuns la interesul exprimat de dvs. raportat la activitățile desfășurate de RetuRo, ReturRo va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la funcționalitățile Website-ului RetuRo. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu și gratuit ori de câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială, prin opțiunile de activare și dezactivare din setările Website-ului RetuRo, precum și prin transmiterea unui e-mail în acest sens la suport@returosgr.ro
În scopul utilizării Website-ului RetuRo, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul educațional sau promoțional, le veți adresa mai întâi către RetuRo, în vederea unei soluționări amiabile.
RetuRo nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului astfel oferit sau pentru orice eșec sau incapacitate de a utiliza respectivul conținut, indiferent de motiv.
7. Accesul la rețea și dispozitive
Utilizatorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Website-ul RetuRo. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Utilizatorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Utilizatorul accesează sau utilizează Website-ul RetuRo de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Utilizatorului responsabilitatea exclusivă de a achita aceste tarife și prețuri.
Utilizatorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Website-ul RetuRo, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.
Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RetuRo nu garantează că Website-ul RetuRo sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Utilizatorul recunoaște și acceptă că Website-ul RetuRo poate fi afectată de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RetuRo nu răspunde.
8. Protecția datelor cu caracter personal
8.1 Aspecte aplicabile Utilizatorilor persoane fizice
Utilizarea Website-ului RetuRo și a serviciilor disponibile conform acestor TCG implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către RetuRo în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și cu Politica RetuRo cu privire la protecția datelor cu caracter personal, disponibilă pe website.
8.2 Aspecte aplicabile Utilizatorilor persoane juridice
Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, părțile declară și recunosc faptul că fiecare acționează în calitate de operator independent al datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Părțile declară și acceptă ca nu au calitatea de operatori asociați și exclud orice formă de răspundere comună sau solidară.
Pe parcursul utilizării Website-ului RetuRo, Utilizatorii persoane juridice se vor asigura că:
prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai în conformitate cu dispozițiile legale, pentru scopurile sale proprii, sens în care se va asigura și de respectarea principiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
realizează informarea și obține consimțământul persoanelor vizate, în măsura în care acesta din urmă este necesar conform cerințe legale aplicabile privind protecția datelor sau transmiterea comunicărilor comerciale electronice;
aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorării, modificării sau divulgării, luând în considerare domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării;
gestionează orice solicitări, cereri sau pretenții venite din partea persoanelor vizate fără implicarea sau atragerea răspunderii RetuRo.
9. Politica de utilizare cookie-uri
Website-ul RetuRo utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie-urilor vă rugam consultați Politica RetuRo de utilizare cookie-uri disponibila pe site.
10. Feedback-ul furnizat de Utilizator
La latitudinea sa exclusivă, RetuRo poate să permită Utilizatorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RetuRo, prin intermediul Website-ului RetuRo, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Website-ul RetuRo sau despre Sistemul de Garanție - Returnare, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre alți utilizatori („Feedback-ul”).
Întregul Feedback va rămâne proprietatea Utilizatorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RetuRo, Utilizatorul acordă către RetuRo o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Utilizatorului, și fără a fi necesară vreo plată către Utilizator sau altei persoane.
Utilizatorul declară și garantează următoarele:
10.1.1 Utilizatorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda RetuRo licența asupra Feedback-ului; și
10.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Utilizator a acestuia, nici utilizarea de către RetuRo a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.
10.1.3 Utilizatorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește RetuRo la latitudinea sa exclusivă. RetuRo are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RetuRo, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau anunțarea, în orice alt mod, a Utilizatorului.
11. Declarații și garanții ale Utilizatorului
Pentru utilizarea Website-ului RetuRo, Utilizatorul declară că:
ești deținătorul legitim al tuturor informațiilor pe care le-ai introdus pe Website-ul RetuRo, că acestea sunt corecte și că nu vor cauza daune unei terțe părți;
ești beneficiarul real sau acționezi ca mandatar al beneficiarului real care utilizează serviciile RetuRo;
bunurile / serviciile comercializate a căror plată este procesată prin intermediul Website-ului RetuRo nu provin din activități ilicite / sursa fondurilor pentru efectuarea plății nu provine din activități ilicite;
circumstanțele pentru procesarea plăților prin intermediul Website-ului RetuRo nu vor rezulta în fapte care intră sub incidența legislației penale.
Furnizarea unor declarații false dă dreptul RetuRo și afiliaților săi de a lua toate măsurile permise pentru lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.
12. Durata TCG. Încetare
Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Utilizator a Website-ului RetuRo. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.
RetuRo poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Utilizatorul refuzându-i accesul acestuia la Website-ul RetuRo în orice moment, dacă Utilizatorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RetuRo poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de 10 zile.
În condițiile în care Utilizatorul încalcă orice prevedere a acestor TCG, RetuRo, la alegerea sa, poate de asemenea suspenda accesul Utilizatorilor la Website-ul RetuRo, până la momentul încetării unei astfel de încălcări.
RetuRo își rezervă dreptul de a desființa Website-ul RetuRo fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.
Producătorii și Comercianții nu au dreptul să se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Website-ul RetuRo, întrucât acest cont îi permite gestionarea relației cu RetuRo în calitate de administrator al sistemului de garanție – returnare în România.
13. Declinare
Website-ul RetuRo este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”. RetuRo nu acceptă niciuna dintre declarațiile și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.
În plus, RetuRo nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea Website-ului RetuRo, nici nu declară sau garantează că Website-ul RetuRo sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.
Utilizatorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Utilizator a Website-ului RetuRo îi revine în totalitate Utilizatorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.
14. Limitarea răspunderii RetuRo
RetuRo nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Website-ului RetuRo. RetuRo nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg din:
14.1.1 faptul că Utilizatorul a utilizat sau s-a bazat pe Website-ul RetuRo, sau din incapacitatea ori inabilitatea Utilizatorului de a accesa sau a utiliza Website-ul RetuRo; sau
14.1.2 nerespectarea, de către Utilizator, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RetuRo prin intermediul Website-ului RetuRo sau în orice alt mod.
RetuRo nu își asumă nicio răspundere și nu este responsabilă pentru disponibilitatea, conformitatea sau acuratețea oricăror servicii suplimentare oferite prin intermediul Website-ului RetuRo de către furnizorii terți de servicii sau pentru conținutul publicat, produsele și serviciile furnizate de aceste terțe părți.
Toate linkurile către website-urile terțe sau resursele puse la dispoziție în cadrul Website-ului RetuRo nu constituie o aprobare, recomandare sau garanție a conținutului, produselor și serviciilor furnizate de astfel de terțe părți.
RetuRo nu își asumă nicio răspundere în legătură cu serviciile terților, care sunt guvernate de alți termeni și condiții și alte politici, inclusiv politici de protecție a datelor și utilizare cookie-uri. Atunci când accesezi aceste website-uri, te rugăm să consulți și condițiile de utilizare ale website-urilor respective pentru a putea înțelege cum funcționează, în ce condiții utilizează datele tale și cum sunt prelucrate acele date.
RetuRo nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Website-ului RetuRo, care decurge din cauze aflate în afara controlului rezonabil al RetuRo, cum ar fi, dar fără a se limita la:
nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă;
utilizarea, de către Utilizator, a unor funcționalități nefurnizate de RetuRo;
serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Utilizatorului; și/sau
alte situații prevăzute de lege.
RetuRo nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Website-ul RetuRo din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al conținutului Website-ului RetuRo, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Utilizatorii care aleg să acceseze Website-ul RetuRo din alte țări o fac din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.
RetuRo nu este răspunzătoare în nicio situație pentru:
instrucțiunile primite din partea Utilizatorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
decizia Utilizatorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
decizia Utilizatorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Website-ului RetuRo;
orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau subcontractor angajat de RetuRo. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse exclusiv și direct împotriva acestei părți.
profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale, indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RetuRo a fost informată sau nu cu privire la posibilitatea producerii acestor pierderi;
orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor RetuRo în temeiul legilor din orice jurisdicție;
respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Utilizatorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea Website-ului RetuRo sau funcționalitățile acesteia;
orice pagube rezultate ca urmare a accesului neautorizat în urma pierderii de către Utilizator sau furtului/ înstrăinării datelor de conectare personală / parolelor din Website-ul RetuRo.
15. Limitarea răspunderii din perspectiva comunicărilor transmise Utilizatorilor de către RetuRo
Conținutul comunicărilor transmise Utilizatorilor de către RetuRo (inclusiv orice atașamente), prin orice modalitate, este strict confidențial și supus drepturilor de autor, fiind destinat exclusiv utilizării persoanei fizice sau juridice căreia i se adresează. Dacă ați primit în mod eronat o comunicare din partea RetuRo, vă rugăm să contactați imediat RetuRo la suport@returosgr.ro și să ștergeți respectiva comunicare (inclusiv orice atașamente) din sistem.
Dacă nu sunteți destinatarul vizat al unei comunicări din partea RetuRo, orice dezvăluire, copiere, distribuire sau utilizare a conținutului acestuia este strict interzisă.
RetuRo nu poate garanta absența virușilor din cadrul comunicărilor transmise pe orice cale Utilizatorilor. RetuRo nu este răspunzătoare în nicio situație pentru niciun virus introdus prin orice comunicare sau orice atașament.
16. Răspunderea Utilizatorului
Utilizatorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RetuRo și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de Utilizator care decurg din sau în legătură cu:
16.1.1 utilizarea de către Utilizator a Website-ului RetuRo și/ sau a oricărei funcționalități ale sale;
16.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Utilizator, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG;
16.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau
16.1.4 încălcarea, de către Utilizator, a drepturilor unui terț.
17. Statutul juridic al părților
În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, RetuRo are calitatea juridică a unui operator economic independent.
Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RetuRo și Utilizator recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Utilizator și RetuRo nu are, în raport cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Website-ul RetuRo, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față de terți.
18. Notificări
Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:
Secțiunea de asistență din interiorul Website-ului RetuRo
E-mail: suport@returosgr.ro
19. Legea aplicabilă. Procedura de soluționare a reclamațiilor. Litigii.
Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.
Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România. În scopul soluționării pe cale amiabilă a oricăror tipuri de dispute care țin de acești TCG vă rugăm să vă adresați RetuRo la următoarea adresă suport@returosgr.ro, urmând ca un reprezentant al RetuRo să vă contacteze în cel mai scurt timp.
20. Diverse
Nimic din acești TCG nu va funcționa sau nu va fi interpretat astfel încât să excludă sau să restricționeze în vreun fel orice garanție sau drept oferit de legislația aplicabilă în condițiile în care vizitați sau accesați Website-ul RetuRo în calitate de „consumator” astfel cum acest termen este definit în legislația aplicabilă. Într-un astfel de caz, drepturile dumneavoastră în calitate de consumator nu sunt afectate de acești TCG.
Utilizatorul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG, orice lege aplicabilă, iar RetuRo nu va avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Utilizator.
În cazul în care orice parte a acestor TCG este sau devine nevalabilă, acești TCG vor rămâne pe deplin în vigoare în măsura posibilă în mod rezonabil, iar părțile nevalabile vor fi modificate pentru a corespunde cerințelor legale, astfel încât spiritul acestor TCG să fie respectat în modul cel mai fidel posibil. Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără limitare, cele prevăzute în secțiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21.